landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Regional branding als aanjager van gebiedsontwikkeling

Uitdagingen voor regio's

Plattelandsregio's in heel Europa staan voor enorme uitdagingen. Van oudsher vormde landbouw de hoeksteen van de plattelandseconomie. Maar het platteland verandert. In stedelijke gebieden zijn wonen, werken en recreëren intussen van grotere economische betekenis dan landbouw. In andere regio's dreigt (demografische) krimp met gevolgen voor leefbaarheid, werkgelegenheid en economie. Marktwerking, verstedelijking, sociale en demografische trends en verschuivingen in de economie confronteren regio's met grote veranderingsopgaven. Hoe kan een regio zich duurzaam ontwikkelen? Waarmee kan een regio haar concurrentievermogen en dus haar economische positie versterken? Hoe kunnen ecologische waarden en economische functies elkaar aanvullen? Wie heeft welke belangen en hoe zijn die te verenigen? Kunnen regio-initiatieven van burgers en bedrijven de taken van een terugtrekkende overheid overnemen? Waar wordt de samenhang geborgd?

Veranderingsopgave

Branding Het Groene WoudEen regio kan haar economisch potentieel vergroten en beter benutten met een onderscheidend imago, dat via regional branding kan worden opgebouwd. De gebiedsidentiteit, waarvan natuur en cultureel erfgoed belangrijke, herkenbare onderdelen zijn, vormt de basis. Daarnaast zijn nieuwe businessmodellen, innovatie, een strategische focus, samenwerking en de integratie met aanpalende economische sectoren erg belangrijk. Regional branding is meer dan het promoten van een regio; de praktijk leert dat het creëren van een gedeelde visie, het opbouwen van samenwerking, het mobiliseren van initiatieven en vervullen van goed leiderschap (vier aspecten van de zogenaamde 'inner-brand') tijdrovende en complexe processen zijn.

Project Branding Het Groene Woud

In Het Groene Woud is een dergelijk proces gestart naar aanleiding van de aanwijzing tot Nationaal Landschap. Het gebied ligt in een stedelijke omgeving tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven - een verzorgingsgebied van 1,5 miljoen mensen - en kenmerkt zich door een afwisselend kleinschalig landschap met natuur, dorpen, landbouw en cultureel erfgoed.

Op initiatief van lokale ondernemers en bestuurders is in 2005 gestart met verkenning van de mogelijkheden om via regional branding een nieuw, duurzaam toekomstperspectief voor de regio te ontwikkelen. Eén van de activiteiten was het mede organiseren van een internationale conferentie over regional branding. Voorafgaand aan en als vervolg op de conferentie zijn vele bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd om lokale bestuurders en bedrijven te mobiliseren om zich voor de regio en het toekomstperspectief in te zetten.

Meer informatie

Brochure:

Innovatie aanpak gebiedsontwikkeling stimuleert regionale economie

Rapport:

Procesevaluatie Regional Branding van Het Groene Woud

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult