landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Meer samenhang in de regio
is de toekomstuitdaging voor Rotterdam en omgeving

Studiereis voor professionals in de regio-ontwikkeling

MaeslantkeringIn aansluiting op de denktank bijeenkomst op het Koninklijke Windsor Castle in Londen hebben wij een studiereis georganiseerd naar Nederland. De meeste deelnemers kwamen uit de Verenigde Staten of Canada. Hoofddoel van deze studiereis was:

verkennen van regionale ontwikkelingen in met name de omgeving van Rotterdam,

verzamelen van indrukken van professionals van elders over de regio,

met de expertise van de deelnemers bezien hoe het resultaat van de denktank bijeenkomst van waarde kan zijn voor de regionale samenleving.

De regio Rotterdam is gekozen omdat het een levendige regio is waar mondiale en regionale opgaven zich tegelijk voordoen. Samen met de geschiedenis van de regio en de diversiteit aan toekomstmogelijkheden komt daarmee het beste de complexe en dynamische situatie tot uiting, waarin veel westerse regio's zich op dit moment bevinden.

Belangrijke trends

Het begin van de 21e eeuw heeft grote verschuivingen in economie, politiek en samenleving laten zien. Als gevolg daarvan krimpen budgetten van overheden, verschuiven beleidsverantwoordelijkheden naar lagere niveaus en is de langetermijnfocus op duurzame ontwikkeling vervangen voor concurrentievoordelen op de korte termijn. Parallel aan globalisering zien we een versterking van het economische en politieke leven op regionaal niveau. Traditionele verhoudingen wijzigen, er ontstaan nieuwe verantwoordelijkheden. Het boven-lokale niveau wordt steeds meer bepalend, waardoor dwars door bestuurlijke grenzen heen een geografisch mozaïek van regio's ontstaat.

ChallengesHet wordt voor regio's, lokale gemeenschappen en bedrijven steeds belangrijker om algemene trends te kennen en te begrijpen, en te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Er lijkt echter nog weinig inspanning gedaan te zijn voor de competentieontwikkeling van bestuurders, ambtenaren en professionals om in deze processen een succesvolle rol te vervullen.

Wat is de economische rede en de sociaal-politieke betekenis van deze ontwikkelingen? Hoe beïnvloedt dit lokale gemeenschappen en hoe kunnen ze zich aanpassen en aan hun toekomst blijven bouwen?

Het studiereisprogramma

De studiereis was opgezet om een overzicht te krijgen van de ontwikkelingen door bezoek aan diverse plekken en contact met lokale organisaties.

Het programma omvatte onder meer de skyline van Rotterdam langs de Maas en havengerelateerde ontwikkelingen.

Een bezoek aan Maasvlakte 2, de landaanwinning voor uitbreiding van de haven, was een imposant voorbeeld van waar we technisch toe in staat zijn.

Bezoeken aan verschillende plekken van de Delta-werken lieten zien hoe langetermijn investeringen in water- en landengineering de toegankelijkheid tot de eilanden hebben verbeterd en bijgedragen aan het behoud van de delta en de economische ontwikkeling van de vrijetijdssector.

De voormalige groeikern Spijkenisse met zijn onstuimige groei van de bevolking toonde duidelijk de noodzaak van de huidige consolidatie en focus op verbetering van de stedelijke kwaliteit door het stadsbestuur.

De toenemende diversificatie in de landbouw kwam goed naar voren bij het bezoek aan een multifunctionele boerderij, een rondleiding door 's werelds grootste bloemenveiling en een potplantenkwekerij als vertegenwoordigers van de innovatieve en succesvolle Nederlandse glastuinbouw.

Tot slot leerde aandacht voor de Nederlandse keuken meer over de smaak en herkomst van Nederlands voedsel en de groeiende aandacht voor duurzame streek- en/of biologische producten.

Bevindingen en reflecties

FloodingEen belangrijk terugkerend thema tijdens de studiereis was de impact die plotselinge gebeurtenissen of voorgenomen beslissingen kunnen hebben in de tijd. De natuur en menselijke activiteiten hebben in het verleden het toekomstperspectief van lokale gemeenschappen grondig gewijzigd, waarvan de betekenis en gevolgen niet waren te voorzien. En nog steeds worden we geconfronteerd met een onzekere, maar uitdagende toekomst. Bestuurders zijn zich bewust van de noodzaak tot aanpassing aan veranderingen in economie en samenleving. Toch lijken huidige initiatieven voor toekomstplannen versnipperd. Het blijft onduidelijk hoe de vele toekomstvisies, ambities, beleidsplannen of strategieën van vele regionale partijen onderling samenhangen. Zonder die samenhang zullen vele doelen wellicht ongeloofwaardig worden en onhaalbaar blijken te zijn of - nog erger - tegengestelde effecten hebben.

Uit de denktank bijeenkomst op Windsor Castle is gebleken dat de aard van een regionaal georiënteerde samenleving vraagt om meer aanpassingsvermogen en een meer integrale aanpak gebaseerd op lokale inbreng, ondanks dat dit bepaald geen geëffend pad is. Vernieuwend leiderschap en eigen verantwoordelijkheid, innovatief ondernemerschap, zelforganisatie en samenwerking in tijdelijke allianties worden essentiële basisvoorwaarden.

Meer informatie

Studiereis rapport:

Better regional coherence as future challenge for peri-urban Rotterdam area

(in het Engels)

Studiereis brochure:

Headlines of the study tour report Better regional coherence as future challenge

(in het Engels, uitgegeven door Regiowaarde)

Windsor Castle denktank

bijeenkomst:

Bouwen aan duurzame regio's

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult