landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Governance-vraagstukken in gebiedsontwikkeling

Situatieschets

Na de uitbraak van de varkenspest in 1997 heeft de regering besloten tot een omvangrijke herinrichting van het platteland in Zuid- en Oost-Nederland. Dit is vastgelegd in de Reconstructiewet van 2002, waarbij provincies de regierol kregen voor realisatie van de ingrijpende wijzigingen. Hardnekkige milieuproblemen uit de vorige eeuw, zoals verzuring, vermesting en verdroging, hadden geleerd dat complexe problemen niet sectoraal en niet alleen vanuit overheden opgelost konden worden. Provincie Noord-Brabant heeft de reconstructie daarom anders aangepakt. Zij heeft de provincie opgedeeld in negen gebieden en voor elk gebied een commissie opdracht gegeven een meerjarenplan te ontwikkelen in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden uit elk gebied. Deze planvorming is in 2001 gestart en in 2004 afgerond met vaststelling van de gebiedsplannen. Uitvoering van de plannen zou lopen van 2005 tot 2016.

Veranderopgave

SPDO-logoDe gekozen aanpak is een verschuiving van verticale naar horizontale sturing (van 'government' naar 'governance'). Er waren bij de start van de planvorming nog geen concepten voorhanden voor de organisatie en de aansturing van de uitvoering. Daaruit ontstond het idee voor een leertraject. Op initiatief van Provincie Noord-Brabant heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) met medefinanciering door het Ministerie van LNV en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, opdracht gegeven tot ontwikkeling van een 'case-based' programma. Aan de hand van praktijkervaringen zouden gebiedscommissies, coördinatoren, ambtenaren en bestuurders kunnen leren hoe ze de ontwikkeling van een duurzaam platteland konden regisseren en versterken.

Aanpak

Interactive Consult is gevraagd het programma te ontwikkelen. Een tweetal pilots, Gebiedsmakelaardij en Regional branding, leverde de input. Dat bood door de praktische invalshoek de handvatten om de bedoeling van het programma duidelijk te maken naar derden. Daarmee konden partijen worden geïnteresseerd deel te nemen in de uitvoering.

Dit resulteerde in het programma Sturing op Duurzame Plattelandsontwikkeling (SDPO). De essentie was het ondersteunen van een aantal innovatieve pilots (koplopergroepen) en deelname van vertegenwoordigers uit praktijk, beleid en wetenschap aan kenniskringen. De verzameling en uitwisseling van praktijkervaringen en de agendering van kansen en knelpunten rond andere vormen van sturing zou plaatsvinden vanuit een extern kennisknooppunt. Het programma SDPO is eind 2005 gestart en in 2007 afgerond.

Het kennisknooppunt is eveneens ontwikkeld door Interactive Consult in een ander project en heeft geleid op oprichting van Stichting Regiowaarde.

Meer informatie

Rapport:

Businessplan Anders leren sturen

Website:

Sturing op Duurzame Plattelandsontwikkeling

Brochure:

Eindkrant Sturing op Duurzame Plattelandsontwikkeling

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult