landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Oprichting en directievoering kennisnetwerk Regiowaarde

Wat is Regiowaarde?

Stichting Regiowaarde is opgericht om de ontsluiting, verspreiding en toepassing van kennis voor duurzame plattelands- of regio-ontwikkeling te ondersteunen. De gedachte daarachter was, dat het combineren van verschillende functies in het landelijk gebied slechts mogelijk is via een integrale aanpak waarbij organisaties uit verschillende sectoren samenwerken. Maar vooral ervaringskennis uit de praktijk bepaalt hoe regio-ontwikkeling succesvol ingevuld kan worden. Die praktijkkennis is moeilijk toegankelijk, want vooral persoonsgebonden.

Interactive Consult heeft in de afgelopen jaren verschillende rollen vervuld voor Stichting Regiowaarde. Onderstaand een overzicht.

Oprichting van Regiowaarde

logo St RegiowaardeHet oorspronkelijke idee voor wat later Regiowaarde is geworden, was een initiatief van enkele (bijzonder) hoogleraren aan de Universiteit van Tilburg. De ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het landelijk gebied en de wijzigingen in de structuur van het hoger onderwijs vormde voor hen de aanleiding om de mogelijkheden van een kenniscentrum voor integrale plattelandsontwikkeling te onderzoeken. Op basis van hun idee heeft Interactive Consult in 2004 een businessplan uitgewerkt. Nadat enkele organisaties bereid waren te participeren in een netwerkorganisatie voor plattelandsontwikkeling hebben wij in 2005 Stichting Regiowaarde opgericht, een activiteitenplan gemaakt, de organisatie structuur opgezet en een huisstijl laten ontwikkelen.

Directievoering

Begin 2006 is een bestuur gevormd uit vertegenwoordigers van de participerende organisaties Brabants Landschap, Maatschappij van Welstand, instituut Telos van de Universiteit van Tilburg en ZLTO. Als missie gold: "Via netwerksamenwerking ontsluiten, toepassen en tot waarde brengen van kennis voor duurzame, regionale ontwikkeling in het landelijk gebied." Daarvan afgeleid zijn de doelstellingen:

voorzien in de behoefte aan kennisproducten van participanten in het netwerk

organiseren van activiteiten voor kennisverspreiding en –toepassing

begeleiden van gebiedsinitiatieven bij toepassing van kennis en realisatie van rendement (regiowaarde)

Gedurende vier jaar heeft Interactive Consult onder auspiciën van het bestuur de rol van secretaris/directeur van Regiowaarde vervuld. Na de statutaire zittingsperiode van vier jaar hebben de bestuursleden eind 2009 besloten dat voor de onderlinge samenwerking van de participerende partijen Stichting Regiowaarde geen essentiële rol meer vervulde. Het informele netwerk van professionals in plattelandsontwikkeling dat intussen was ontstaan, verdiende continuïteit. Daarom heeft het bestuur niet besloten tot opheffing van Regiowaarde, maar heeft ze Marien Sonneveld benoemd als bestuurder.

Initiëren en organiseren van kennisactiviteiten

Namens Regiowaarde heeft Interactive Consult tal van kennisactiviteiten tot stand gebracht. De presentaties, rapporten en brochures daarvan zijn veelal te downloaden van de website van Regiowaarde. Enkele voorbeelden ter illustratie:

internationale conferentie in Ierland over regional branding

praktijkbezoeken en workshops voor de International Farming Systems Association

kennisexpedities voor NGO's uit de Balkanlanden

jubileumsymposium voor Brabants Landschap

masterclasses over plattelandsontwikkeling

internationale workshops voor schrijven van proposal voor Europese projecten

position paper voor bestuurdersconferentie van Brabantse gemeenten

presentaties over betekenis en mogelijkheden van regional branding

expert meetings, bijvoorbeeld voor Biesbosch en Land van Heusden en Altena

Interim bestuurder

Momenteel geeft Interactive Consult invulling aan omvorming van de stichting naar een expertise netwerk, dat zich richt op professionals in binnen- en buitenland (bestuurders, adviseurs, onderzoekers, beleidsmedewerkers, projectleiders e.d.) die beroepsmatig en/of uit persoonlijke interesse of drijfveren actief zijn met regio-ontwikkeling.

Meer informatie

Zie de website van Regiowaarde.

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult