landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Bestuurlijke fusie in basisonderwijs

Schets van de situatie

In de jaren negentig was het beleid voor het basisonderwijs gericht op bestuurlijke schaalvergroting. Vooral het bijzonder onderwijs kende veel verenigingen of stichtingen met enkele of slechts één school (eenpitters). Door toenemende complexiteit van het onderwijs ontbrak het de 'vrijwilligersbesturen' steeds vaker aan de kennis of de capaciteit om professioneel leiding te geven aan een vereniging en de schooldirectie. Met invoering van de lump sum werden de besturen bovendien drager van financiële en personele risico's. Tegelijkertijd was (en is) juist in het bijzonder onderwijs de eigen identiteit van een school en van een vereniging een unique selling point. Schaalvergroting biedt soms oplossing voor de zakelijke kant, maar heeft als nadelen dreigende bureaucratisering en vooral: verlies van herkenbaarheid en lokale identiteit.

VCO De KringDeze situatie had 6 verenigingen voor bijzonder onderwijs met 13 scholen op Voorne-Putten / Rozenburg in 1996 doen besluiten tot federale bestuurlijke samenwerking. Na enkele jaren van succesvolle samenwerking bleek de federatieve vorm de bestuurlijke last niet nog niet te verminderen en de besluitvorming over strategische zaken juist te vertragen. Om die reden hebben de verenigingen in 2004 besloten te gaan fuseren.

Regie over en begeleiding van het fusieproces

Naarmate de beoogde fusiedatum naderde werd de operationalisering van het fusiebesluit steeds lastiger voor de besturen. Het draagvlak en het geloof in de haalbaarheid dreigde bij de afzonderlijke besturen en bij de leden van de zes vereniging af te brokkelen. Het federatieve bestuur heeft Interactive Consult op grond van haar proceservaring gevraagd regie te voeren over de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten die tot een geslaagd fusieproces moesten leiden.

Resultaat

Per 1 januari 2005 zijn vijf van de zes verenigingen binnen de federatie gefuseerd. Hierdoor ontstond een vereniging met 11 scholen en ca. 2.200 leerlingen en ca. 200 medewerkers. Gedurende het jaar 2005 hebben wij de organisatie van de vereniging opgezet en een professioneel bestuursmodel uitgewerkt. Door samenwerking en goede contacten met de zesde vereniging uit de oorspronkelijke federatie is deze vereniging later alsnog in de gefuseerde vereniging opgegaan.

Meer informatie

Website van de gefuseerde vereniging VCO De Kring: www.vcodekring.nl.

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult